Vertrouwen minister in derogatie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft vertrouwen in nieuwe derogatie voor 2018. Verwacht wordt dat er in het voorjaar van het komende jaar meer duidelijkheid is over de toekenning.

De minister stelde, tijdens het debat van de Tweede Kamer over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat er een goed plan op tafel ligt om de derogatie te behouden. Het vertrouwen in het toekennen van derogatie blijft bij Schouten, dit ondanks de onrust na de bekendmaking van mestfraude.

Mestfraude Zuid-Nederland

Op 10 november jl. publiceerde NRC een artikel over mestfraude in Brabant en Limburg. Over deze kwestie wordt volgens Schouten geen extra contact gelegd met de Europese Commissie. Schouten stelt dat er al extra maatregelen worden genomen om mestfraude tegen te gaan. Vooral de oppositiepartijen reageerden kritisch op de aanpak van Schouten. De minister van LNV houdt ondanks de krtische noten vertrouwen in het maatregelenpakket en blijft bij het besluit om de landbouwsector zelf een plan van aanpak op te laten stellen om de mestfraude tegen te gaan. De minister verwacht dan ook niet dat de mestfraude de hernieuwing van derogatie in de weg zal staan.

Vereisten derogatie

Om momenteel in aanmerking te komen voor derogatie dienen melkveebedrijven minimaal 80% grasland te hebben. Ook dient men de grond te bemonsteren en te analyseren op stikstofleverend vermogen en fosfaattoestand. Tevens mag er geen fosfaatkunstmest worden gebruikt. Schouten adviseert boeren die in 2018 gebruik willen maken van derogatie om te handelen volgens de regels die momenteel worden gehanteerd. Ze waarschuwt echter dat dit voor eigen rekening en risico is, aangezien Nederland per 1 januari officieel geen derogatie meer heeft.

Sectorplafonds

Hoewel Tweede Kamerleden Geurts en Lodders tijdens het debat aangaven de sectorplafonds graag geschrapt te zien, stelde Schouten dat dit in het belang van het behoud van derogatie niet aan te raden is. De fosfaatplafonds geven een extra controlemogelijkheid en zijn vanuit de Europese Commissie een belangrijke eis.